Usługi / Księgi handlowe / Prowadzenie KPiR / Ryczałty / Kadry


Księgi handlowe

Księgi handlowe


Księgi handlowe Ustawa o rachunkowości (art. 2 ust. 1 pkt 2), nakłada na podmiot obowiązek prowadzenia pełnej księgowości według sporządzonych zasad i warunków: dokładne ewidencjonowanie wszystkich operacji gospodarczych, należności i zobowiązań, a także prowadzenie szczegółowych ewidencji dotyczących poszczególnych obszarów działalności firmy. Obowiązek prowadzenia ksiąg handlowych dotyczy kapitałowych spółek prawa handlowego: (spółka akcyjna i z o.o.) oraz spółek osobowych prawa handlowego (komandytowa i komandytowo-akcyjna).


Zapraszamy do współpracy !

Zapytanie ofertowe


Zakres usług:

 • Prowadzenie ksiąg handlowych zgodnie z ustawą,
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych,
 • Rozliczanie operacji bankowych,
 • Dla podatników podatku od towarów i usług (VAT) prowadzenie niezbędnych ewidencji dla tego podatku oraz sporządzanie i składanie deklaracji,
 • Rozliczenia transakcji międzynarodowych w tym Wewnętrzno Wspólnotowych Nabyć i Dostaw, (deklaracje VAT-UE, import, eksport poza UE),
 • Zamknięcie ksiąg na koniec roku podatkowego oraz wykonanie wszystkich niezbędnych czynności związanych z zamknięciem ksiąg: dokonanie inwentaryzacji należności oraz sporządzenie sprawozdania finansowego,
 • Sporządzenie zeznania rocznego w podatku dochodowym od osób prawnych.
 • Opracowanie zakładowego planu kont,
 • Opracowanie zasad (polityki) rachunkowości,
 • Opracowanie instrukcji obiegu dokumentów,
 • Dokumenty finansowe do banków lub innych instytucji,
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych,
 • Zaświadczenia z US lub ZUS o niezaleganiu w opłatach,
 • Wszelkie inne czynności,